Skip to main content
 

Holm & Holm

Ritningar och energiberäkningar för ditt bygglov

Ritningar och energiberäkningar för ditt bygglov

Holm & Holm erbjuder tjänster inom byggteknik och bygglovsritningar. Här får du hjälp med hela din bygglovsprocess med fackmannamässigt utförda ritningar, energiberäkning och brandskyddsbeskrivning.

Kontakt

Bygglov

Bygglov krävs bland annat när du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnads användning. Det kan också krävas bygglov för att ändra en byggnads utseende avsevärt. För att söka bygglov bör man ta reda på vad man får lov att göra på den tänkta platsen. Ligger tomten inom detaljplanerat område finns ibland färdiga bestämmelser om vad som tillåts. Ligger den utanför är det kommunens översiktsplan som är rådgivande. Bygglovsansökan ska ske skriftligt till den aktuella kommunen, och ska innehålla projektbeskrivning, bygglovsritningar och kontrollansvarig om sådan krävs för projektet.

Boverkets Byggregler (BBR)

När man ska bygga ny byggnad eller ändra en befintlig gäller alltid BBR. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

Reglerna om bostadsutformning säger bland annat vilka funktioner som måste finnas i en bostad, detta prövas i bygglovsansökan. Bostadsutformningen hör nära samman med avsnittet i BBR om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kontakt

Har du några frågor kring till exempel bygglov eller energiberäkningar? Fyll i formuläret och beskriv ditt ärende så återkommer jag till dig.

  Kontakta mig för offert på ritningar och energiberäkningar för ditt bygglov

  Projekt

  Här hittar du exempel på olika projekt som utförts. Det är allt från tillbyggnad av villor, ritningar på nybyggnationer och fasadändringar.

  Tjänster

  Bygglovsritningar

  Ritningarna är en viktig del av bygglovsansökan. De ska visa var på tomten man vill bygga någonting och hur byggnadens utsida kommer att se ut. Det ska också framgå hur planlösningen ska se ut, vilka höjder byggnaden har och eventuella samband mellan nya och befintliga delar.

  Läs mer

  Energiberäkningar

  En energibalansberäkning genomförs för att se till att nya byggnader eller befintliga byggnader som byggs om blir tillräckligt energieffektiva. Vid en energibalansberäkning bedöms en rad olika faktorer, bl.a. tas hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme samt var byggnaden är placerad.

  Läs mer

  Brandskyddsbeskrivning

  Vid uppförande av nya byggnader krävs en brandskyddsbeskrivning till Bygglovsanmälan. Detta gäller alla byggnader undantaget komplementbyggnader under 15m2. Vid enklare byggnader så som småhus erbjuder jag tjänsten att ta fram en brandskyddsbeskrivning för projektet.

  Bygglovsansökan

  Jag hjälper till med hela bygglovsprocessen och sköter kontakten med kommunen. Det innebär att jag sammanställer kompletta bygglovshandlingar samt ansökningsblankett. För de delar jag inte projekterar själv så som VVS, kan jag anlita andra företag inom mitt nätverk för detta.

  Har du frågor eller behöver hjälp med bygglov? Kontakta mig

    Bygglovsritningar

  Ritningarna är en viktig del av bygglovsansökan. De ska visa var på tomten man vill bygga någonting och hur byggnadens utsida kommer att se ut. Det ska också framgå hur planlösningen ska se ut, vilka höjder byggnaden har och eventuella samband mellan nya och befintliga delar. I de flesta projekten krävs:

  Situationsplan

  Ska visa samtliga byggnader på tomten. Det ska tydligt framgå vilken del som byggs till, alternativt vilken byggnad som ska byggas eller rivas. Finns det någon bygglovsbefriad byggnad på tomten, till exempel en friggebod, ska det framgå av situationsplanen att det är en bygglovsbefriad byggnad.

  Planritningar

  Ska redovisa byggnadens planlösning, vad respektive rum används till, tänkt möblering och hur kök och badrum ska inredas. Vid om- och tillbyggnadsprojekt ska delar som är nya eller rivas skrafferas så att det trivas skrafferas så att det tydligt framgår vad som är nytt, befintligt eller rivet.

  Fasadritningar

  Visar byggnadens utsida. Här ska byggnadens yttre redovisas detaljerat. Taksprång, fönsteromfattningar, marknivåer, skorstenar, skärmtak med mera ska framgå.

  Sektioner

  Redovisar byggnaden i genomskärning. Här ska taklutning, höjder, takfot med mera redovisas.

    Energiberäkningar

  En energibalansberäkning genomförs för att se till att nya byggnader eller befintliga byggnader som byggs om blir tillräckligt energieffektiva. Vid en energibalansberäkning bedöms en rad olika faktorer. Bland annat tas hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad, värmetillskott i form av t.ex. personvärme och hushållsmaskiner, hur byggnaden används samt vilken typ av energikälla och ventilation som används.

  Energibalansberäkningen resulterar i ett primärenergital, vilket är ett mått på byggnadens energiprestanda, och är ett av de värden som ingår i Boverkets energikrav. För ett småhus får primärenergitalet vara högst 90 kWh/m2.

  Vissa byggnader är undantagna från kravet på energiberäkning, bland annat om byggnaden är mindre än 50m2. Mina energiberäkningar utförs enligt ISO 13790 som är den beräkningsnorm som EU tagit fram för energidirektivet.

  Priser

  Bygglovsritningar

  Nybyggnadsprojekt från 6 000 kr.
  Om- eller tillbyggnad från 4 200 kr.

  Energiberäkningar

  Från 4 200 kr.

  Brandskyddsbeskrivning

  Från 2 200 kr.

  Bygglovsansökan

  Från 3 200 kr.

   ”Jag som driver företaget heter Daniel Holm och är utbildad inom Byggteknik och Design på KTH. Jag har jobbat som byggnadskonstruktör sedan 2013 och har ett stort intresse för byggnader och byggnation. Sedan 2021 driver jag Holm & Holm Byggteknik som är inriktade på projektering av bygglovshandlingar och projektledning av bygglov.”
  Kontaktuppgifter

  E-post: info@holm-holm.se
  Telefon: 070-6605194

  Adress

  Fredriksdalsgatan 18
  120 32 Stockholm

  Close Menu

  Holm & Holm Byggteknik AB

  Daniel Holm
  Fredriksdalsgatan 18
  120 32 Stockholm

  T: 070-6605194
  E: info@holm-holm.se